Sáng ngày 25 tháng 09 vừa qua, iERP đã tiến hành khai giảng khoá học Nghiệp vụ Phân hệ Giá thành trên EBS cho các cán bộ thuộc Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) và các cán bộ thuộc các đơn vị thành viên của VICEM trên cả nước, tất cả đã có mặt đầy đủ tại Hà Nội để tham gia khoá đào tạo diễn ra trong vòng một tuần.