Hệ thống báo cáo quản trị – Phần mềm thống kê đài truyền hình Việt Nam

iERP vừa hoàn thành giai đoạn 1 của dự án Hệ thống báo cáo quản trị – Phần mềm thống kê Đài Truyền hình Việt Nam. VTV hiện tại quản lý nhiều dữ liệu thủ công như thời lượng phát.

iERP vừa hoàn thành giai đoạn 1 của dự án Hệ thống báo cáo quản trị – Phần mềm thống kê Đài Truyền hình Việt Nam.

Trong giai đoạn này, iERP đã xây dựng hệ thống báo cáo giúp rút ngắn thao tác và thời gian báo cáo do VTV quản lý hơn 50 đơn vị mà phải báo cáo hàng tháng hoặc quý.

VTV hiện tại quản lý nhiều dữ liệu thủ công như thời lượng phát sóng, kế hoạch tài chính cùng với các hệ thống khác như phần mềm kế toán, phần mềm quản lý lịch phát sóng. iERP đã phát triển hệ thống có khả năng kết nối các phần mềm khác như phần mềm kế toán và cho phép người sử dụng tải lên các file như kế hoạch tài chính để kết hợp và lập báo cáo theo dạng bảng hoặc trực quan hóa dưới dạng biểu đồ.

Các dashboards có thể hiển thị tại thời điểm nhất định các chỉ số tài chính theo đơn vị hoặc theo chỉ tiêu được chọn.

Hệ thống cũng có thể lập báo cáo tài chính (bảng cân đối kế toán, báo cáo doanh thu) theo quý hoặc theo năm và vẽ các chỉ số tài chính theo kỳ để so sánh.

Hệ thống cũng cho phép người sử dụng tải lên dữ liệu quản lý thủ công như thời lượng phát sóng theo giờ và có thể so sánh thời lượng giữa các tháng, quý, năm và giữa các chương trình với nhau.