Dữ liệu lớn – Big Data.

Khác với các giải pháp sử dụng nền tảng điện toán đám mây trên thị trường, chúng tôi lựa chọn giải pháp hoàn thiện được triển khai hoàn toàn trong mạng nội bộ (On-Premises) phù hợp cho các cơ quan, ban, ngành hoặc các tổ chức tại Việt Nam với yêu cầu dữ liệu phải được lưu trữ, xử lý bên trong hệ thống máy chủ nội bộ và hơn nữa là khả năng tùy biến cao theo nhu cầu.

Nền tảng dữ liệu lớn: Hadoop

Big Data